Cập nhật văn bản về đơn giá nhân công các tỉnh năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai

Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Gia Lai để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng ... để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trường hợp tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của văn bản này và chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng làm cơ sở xác định giá gói thầu trên cơ sở đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án.

Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của văn bản này thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Công bố có hiệu lực thi hành từ ngày 17/03/2020.

Công bố này thay thế cho đơn giá nhân công xây dựng, hướng dẫn giá ca máy tại văn bản hướng dẫn số 223/SXD-QLXD ngày 14/02/2020 của Sở Xây Dựng tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết Công bố số 486/SXD-QLXD.pdf


Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Trường hợp tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này và chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng làm cơ sở xác định giá gói thầu trên cơ sở đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án.

Riêng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, bao gồm cả ngân sách tỉnh, huyện và xã đã được phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo, không lập, điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Quyết định này. Trường hợp dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng đã được phê duyệt nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đang tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa đóng thầu thì Chủ đầu tư cập nhật giá gói thầu xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 09/2019/TT-BXD trên cơ sở đảm bảo không vượt dự toán xây dựng, tổng mức dự toán đã được phê duyệt

Đối với các gói thầu đã đóng thầu, đã ký hợp đồng trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này thì thực hiện theo nội dung mời thầu, hồ sơ dự thầu, nội dung hợp đồng đã ký kết.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/03/2020

Quyết định làm hết hiệu lực Quyết định 2409/QĐ-UBND ngày 30/09/2019.

Xem chi tiết Quyết định 689/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế.pdf

Xem chi tiết Giá nhân công theo Quyết định 689/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế.pdf


Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết Giá nhân công theo Quyết định 689/QĐ-UBND Khánh Hòa.pdf

Hiện nay phần mềm dự toán DTBK2020 của chúng tôi, đã cập nhật đầy đủ định mức theo Thông tư 10/2019/TT-BXD.


<  1  2 3 4 5  >


Nhân công các tỉnh 2020

Ca máy các tỉnh 2020

Đơn giá xây dựng các tỉnh 2020


TMS.Co.Ltd lưu ý khách hàng: "Tất cả sản phẩm phần mềm bản quyền DTBKAV, DTBK2020, KTXDCB của công ty không bị giới hạn về tính năng, dung lượng và thời gian sử dụng."

Liên hệ mua phần mềm

Quí khách có thể gửi "Phiếu đăng ký mua phần mềm" về Công ty TNHH CNPM Tiến Minh
theo địa chỉ: 31 Đức Lợi 1, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
hoặc gửi bản scan/ chụp vào email: tienminhsoft@gmail.com
Điện thoại liên lạc: (0236)3822111; 3899565; 0973.779988;