HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ DỰ TOÁN

( Khi xem video nhấn vào biểu tưởng để điều chỉnh chế độ xem phù hợp với tốc độ đường truyền)

I. PHÂN TÍCH GIÁ CƯỚC THEO ĐỊNH MỨC 588

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toanTính giá cước theo định mức 588 - Tính theo tổng cự ly vận chuyển vật liệu

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toanTính giá cước theo định mức 588 - Tính theo từng km vận chuyển vật liệu


II. LẬP HỒ SƠ DỰ TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIÁ 1

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan1. Khởi tạo hồ sơ dự toán

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, dinh muc xay dung, lap ho so du toan 2. Nạp định mức khối lượng và định dạng hồ sơ

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, dinh muc, lap ho so du toan 3. Kiểm tra và khai báo định mức tạm tính

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, cuoc van chuyen4. Tính cước vận chuyển vật tư

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, gia vat lieu5. Nhập giá vật liệu

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, gia nhan cong ca may6. Tra giá nhân công và ca máy

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, kinh phi xay dung7. Tổng hợp kinh phí xây lắp

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, tong hop du toan8. Tổng hợp tổng dự toán

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, ket qua tham tra 9. In kết quả


III. LẬP HỒ SƠ DỰ TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤU THẦU CÁCH 2

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, dau thau1. Khởi tạo hồ sơ dự toán

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, khoi luong du toan 2. Nạp định mức khối lượng và định dạng hồ sơ

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, dinh muc 3. Kiểm tra và khai báo định mức tạm tính

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, cuoc van chuyen4. Tính cước vận chuyển vật tư

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, gia vat lieu5. Nhập giá vật liệu

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan gia nhan cong ca may6. Tra giá nhân công và ca máy

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, tong hop du toan7. Nạp công thức tính giá tổng hợp

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, dinh muc tam tinh8. Bổ sung đơn giá tổng hợp tạm tính

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, ket qua du toan 9. In kết quả


IV. LẬP HỒ SƠ DỰ TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÙ CHÊNH LỆCH GIÁ

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan1. Khởi tạo hồ sơ dụ toán

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan tien luong, khoi luong2. Lập bảng tính tiên lượng (khối lượng)

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, bang du toan3. Lập bảng dự toán chi tiết

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, phan tich don gia4. Lập bảng phân tích đơn giá

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, van chuyen vat tu5. Tính cước vận chuyển vật tư

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, gia vat lieu6. Nhập giá vật liệu

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, gia nhan cong ca may7. Tra giá nhân công và ca máy

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, kinh phi xay dung8. Tổng hợp kinh phí xây lắp

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, tong muc dau tu9. Tổng hợp tổng dự toán

next, xem tiep, icon, dutoantm, tienminh, huong dan lap du toan, lap ho so du toan, ket qua du toan10. In kết quả