Cập nhật các văn bản pháp quy, thông tư, nghị định từ Bộ Xây Dựng

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 14/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó tổng mức đầu tư xây dựng được xác định dựa trên 08 khoản chi phí gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục của dự án; Chi phí thiết bị mua sắm; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án; Chi phí dự phòng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019.

Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

Xem chi tiết Nghị định 68/2019/NĐ-CP.pdf


Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, tổng mức đầu tư xây dựng được xác lập dựa trên nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng, bao gồm: Thiết kế cơ sở, thuyết minh thiết kế cơ sở, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng, giải pháp công nghệ và kỹ thuật, thiết bị; Giải pháp về kiến trúc, kết cấu chính của công trình; giải pháp về xây dựng và vật liệu chủ yếu, điều kiện thi công công trình…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 06/2016/TT-BXD.

Xem chi tiết Thông tư 09/2019/TT-BXD.pdf


Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ra Thông tư 10/2019/TT-BXD về việc ban hành Định mức xây dựng.

Theo đó, định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức. Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác khảo sát theo điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc. Các hao phí định mức gồm mức hao phí vật liệu, lao động và máy thi công.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Xem chi tiết Thông tư 10/2019/TT-BXD.pdf

Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Theo đó, việc xác định giá ca máy phải được thực hiện dựa trên các nguyên tắc: Giá ca máy là mức chi phí bình quân xác định có một ca làm việc theo quy định của máy và thiết bị thi công; Giá ca máy được xác định trên cơ sở yêu cầu quản lý sử dụng máy và thiết bị thi công xây dựng; Giá ca máy được xác định phù hợp quy về máy thi công xây dựng trong định mức dự toán; Giá ca máy được xác định theo loại máy thi công sử dụng hoặc dự kiến sử dụng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Xem chi tiết Thông tư 11/2019/TT-BXD.pdf

Xem chi tiết Thông tư 11/2019/TT-BXD-Phụ lục 1.pdf

Xem chi tiết Thông tư 11/2019/TT-BXD-Phụ lục 2.pdf


Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 15/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng ngày 26/12/2019.

Theo đó, khung đơn giá nhân công xây dựng được công bố cho 04 vùng theo quy định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng, cụ thể như sau:

Trước hết, giá nhân công của công nhân xây dựng, lái xe, vận hành máy và thiết bị thi công, kỹ sư khảo sát xây dựng vùng I từ 213.000 – 280.000 đồng/ngày; vùng II từ 195.000 - 260.000 đồng/ngày; vùng III từ 180.000 – 246.000 đồng/ngày; vùng IV từ 172.000 – 237.000 đồng/ngày.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 05/2016/TT-BXD.

Xem chi tiếtThông tư 15/2019/TT-BXD.pdf


Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo đó, chi phí tư vấn được xác định dựa trên cơ sở mức tỷ lệ phần trăm tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và thiết bị. Đối với trường hợp lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì chi phí lập hồ sơ này được bổ sung vào chi phí tư vấn và xác định bằng lập dự toán nhưng tối đa bằng 15% chi phí tư vấn xác định theo định mức đã quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Xem chi tiết Thông tư 16/2019/TT-BXD.pdf

Thông tư 17/2019/TT-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 17/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Theo đó, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình phải tuân thủ các nguyên tắc như: Phù hợp với mục đích sử dụng; thể hiện được tính chất, kết cấu công trình, vật liệu chủ yếu sử dụng; được phép đưa ra “khối lượng tạm tính”, sau đó đo bóc tính toán lại khi nghiệm thu…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Xem chi tiết Thông tư 17/2019/TT-BXD.pdf


Thông tư 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

Theo đó, quy đổi vốn đầu tư xây dựng là quy đổi các khoản mục chi phí gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Xem chi tiết Thông tư 18/2019/TT-BXD.pdf


Thông tư 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 20/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Theo đó, chi phí công bố đồ án quy hoạch được xác định bằng dự toán chi phí nhưng tối đa là 3% chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng và tối thiểu là 05 triệu đồng. Tương tự, chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư tối đa bằng 2% chi phí lập đồ án quy hoạch và tối thiểu là 05 triệu đồng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/3/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 05/2017/TT-BXD.

Xem chi tiết Thông tư 20/2019/TT-BXD.pdf

Nguồn luatvietnam.vn

Hiện nay phần mềm dự toán DTBK2021 của chúng tôi, đã cập nhật đầy đủ định mức theo Thông tư 10/2019/TT-BXD.


Nhân công & ca máy các tỉnh 2021

Định mức xây dựng các tỉnh

Định mức xây dựng chuyên ngành


TMS.Co.Ltd lưu ý khách hàng: "Tất cả sản phẩm phần mềm bản quyền DTBKAV, DTBK2020, KTXDCB của công ty không bị giới hạn về tính năng, dung lượng và thời gian sử dụng."

Liên hệ mua phần mềm

Quí khách có thể gửi "Phiếu đăng ký mua phần mềm" về Công ty TNHH CNPM Tiến Minh
theo địa chỉ: 31 Đức Lợi 1, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
hoặc gửi bản scan/ chụp vào email: tienminhsoft@gmail.com
Điện thoại liên lạc: (0236)3822111; 3899565; 0973.779988;