TIN TỨC VÀ KHUYẾN MÃI

Phần mềm dự toán DTBK - Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Bộ xây dựng ban hành thông tư số 06/2021/TT-BXD Ngày 30/06/2021: về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ban hành căn cứ:

1. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

3. Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

4. Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

5. Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

phan mem du toan 2023

Thông tư số Bộ Xây Dựng, phan cap cong tring xay dung, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Quang Binh 2023, phan mem du toan, du toan dau thau,06/2021/TT-BXDDownload Thông tư số 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 31/06/2021.

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Quảng Ngãi, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Gia Lai 2023, phan mem du toan, du toan dau thauDownload DTBK2023P & S bản Full 6.70

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Quang Ngai, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Quang ngai 2022, phan mem du toan, du toan dau thauDownload DTBK2021B bản miễn phí 6.56


Phần mềm dự toán DTBK - Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2023.

Sở xây dựng tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 03/01/2023: về công bố đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2023. Đơn giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Bình năm 2023 theo Quyết định số 01/QĐ-SXD ban hành căn cứ:

1. Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

2. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

3. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

4. Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình;

5. Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình; đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Theo đề nghị của Trưởng phòng Đô thị Hạ tầng và Kinh tế xây dựng.

don gia nhan cong Quang Binh

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Quang Ngai, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Quang Binh 2023, phan mem du toan, du toan dau thauDownload Quyết định số 01/QĐ-SXD tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 03/01/2023.

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Quảng Ngãi, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Gia Lai 2023, phan mem du toan, du toan dau thauDownload DTBK2023P & S bản Full 6.70

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Quang Ngai, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Quang ngai 2022, phan mem du toan, du toan dau thauDownload DTBK2021B bản miễn phí 6.56


Đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Ngày 01/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 232/SXD-QLXD về việc áp dụng đơn giá nhân công được công bố theo Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 và đơn giá ca máy và thiết bị thi công được công bố theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các Quyết định liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sự dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

don gia xay dung tinh thua thien Hue

Hiện tại Phần mềm dự toán DTBK2023 đã được cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng các tỉnh thành năm 2023.

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Thừa Thiên Huế, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung TT Hue 2023, phan mem du toan, du toan dau thauDownload Công văn số 232/SXD-QLXD UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 01/02/2023.

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Quảng Ngãi, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Gia Lai 2023, phan mem du toan, du toan dau thauDownload DTBK2023P & S bản Full 6.70

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Quang Ngai, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Quang ngai 2022, phan mem du toan, du toan dau thauDownload DTBK2021B bản miễn phí 6.56


Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND ban hành ngày 12/12/2022.

Ngày 12/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND. Về công bố Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND, ban hành căn cứ theo:

1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

4. Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

5. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Bộ đơn giá gồm các phần:

1. Đơn giá Xây dựng công trình

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình

3. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình

4. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

don gia xay dung tinh Gia Lai

Hiện tại Phần mềm dự toán DTBK2023 đã được cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 12/12/2022.

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Quang Ngai, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Quang Ngai 2023, phan mem du toan, du toan dau thauDownload Quyết định số 1406/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 12/12/2022.

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Quảng Ngãi, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Gia Lai 2023, phan mem du toan, du toan dau thauDownload DTBK2023P & S bản Full 6.70

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Quang Ngai, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Quang ngai 2022, phan mem du toan, du toan dau thauDownload DTBK2021B bản miễn phí 6.56


Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ban hành ngày 31/01/2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 về công bố Đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023.

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023 theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ban hành theo cơ sở:

1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

4. Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

5. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Bộ đơn giá gồm các phần:

1. Đơn giá Xây dựng công trình

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình

3. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình

4. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

5. Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ

6. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

don gia xay dung tinh Gia Lai

Hiện tại Phần mềm dự toán DTBK2023 đã được cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng theo quyết định số 38/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai ban hành ngày 31/01/2023.

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Gia Lai, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Gia Lai 2023, phan mem du toan, du toan dau thauDownload Quyết định số 38/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai ban hành ngày 31/01/2023

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Gia Lai, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Gia Lai 2023, phan mem du toan, du toan dau thauDownload DTBK2023P & S bản Full 6.70

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông Gia Lai, Bảng giá ca máy 2023, Don gia xay dung Gia Lai 2023, phan mem du toan, du toan dau thauDownload DTBK2021B bản miễn phí 6.56

TẬP HUẤN VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DTBK2020 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

TẬP HUẤN VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DTBK2020 TẠI QUẢNG NAM

TẬP HUẤN VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DTBK2020 TẠI QUẢNG NGÃI

TẬP HUẤN VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DTBK2020 TẠI KONTUM

KÊ HOẠCH TẬP HUẤN VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TRONG THỜI GIAN TỚI...

Thông tư số Bộ Xây Dựng, Sở Giao Thông, Bảng giá ca máy 2020, bảng giá vật liệu 2020,đơn giá xây dựng 2020 gia phan mem, phan mem du toan, du toan dau thauDownload bản đăng ký

TMS.Co.Ltd lưu ý khách hàng: "Tất cả sản phẩm phần mềm bản quyền DTBKAV, DTBK2023, KTXDCB của công ty không bị giới hạn về tính năng, dung lượng và thời gian sử dụng."

Liên hệ mua phần mềm

Quí khách có thể gửi "Phiếu đăng ký mua phần mềm" về Công ty TNHH CNPM Tiến Minh
theo địa chỉ: 31 Đức Lợi 1, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
hoặc gửi bản scan/ chụp vào email: tienminhsoft@gmail.com
Điện thoại liên lạc: (0236)3822111; 3899565; 0973.779988;